مستندات حقوقی

خط‌مشی رازداری و رویه حفاظت از حریم خصوصی کاربران

پروفایل‌سنتر ارائه‌دهنده شبکه ارزیابی، شناخت و تحلیل فردی (پروفایل °۳۶۰) است که با ارائه بانک تخصصی آزمون‌های معتبر شناختی و غیرشناختی در قالب مرکز ارزیابی (Assessment center)؛ یکپارچه‌سازی داده‌های کاربران...