آرشیو مستندات حقوقی

شرایط و مقررات استفاده از خدمات – ۲۲ دی ۱۴۰۰

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۰ ازآنجاکه پروفایل‌سنتر یک سامانه نرم‌افزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر آزمون‌های شناختی و غیرشناختی و ارزیابی...
آرشیو مستندات حقوقی

شرایط و مقررات استفاده از خدمات – ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ازآنجاکه پروفایل‌سنتر یک سامانه نرم‌افزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر آزمون‌های شناختی و غیرشناختی و ارزیابی...