آزمون‌ها و پرسشنامه‌ها

پرسشنامه‌‌‌‌ی چند محوری بالینی میلون ۳

پرسش‌نامه‌ی چند محوری بالینی میلون-3 یک ابزار 175 گویه‌‌‌ای است که دارای 28 زیرمقیاس است. این زیرمقیاس‌‌‌ها در 5 دسته کلی طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند: شاخص‌‌‌های تغییرپذیری، الگوهای شخصیت بالینی، آسیب‌‌‌شناسی شدید...